Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website RAMACO NV

Eigendom website
Deze website is eigendom van RAMACO NV, met maatschappelijke zetel te Raverschootstraat 159, 9900 Eeklo en ondernemingsnummer 0413.973.234

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden
Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.

Geldigheid gebruiksvoorwaarden
Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden
RAMACO NV kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Inhoud van de website
We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@ramaco.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Alle prijzen, afmetingen, beelden en beschrijvingen op deze website zijn louter indicatief. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. RAMACO NV kan de inhoud van deze website steeds wijzigen.

Aansprakelijkheid
RAMACO NV en/of enige andere met RAMACO NV verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. RAMACO NV en/of enige andere met RAMACO NV verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. RAMACO NV geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. RAMACO NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Bij nalatigheid of lichte fout van RAMACO NV, personen voor wie RAMACO NV instaat en/of vennootschappen verbonden met RAMACO NV, is RAMACO NV en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van RAMACO NV en/of van vennootschappen verbonden met RAMACO NV of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie RAMACO NV instaat, is de aansprakelijkheid van RAMACO NV en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van 25 EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.